Aansprakelijkheid

Bekijk me hier internet makelaars gelooft in eerlijk en open handelen. Service is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hiernaast zijn echter heldere regels m.b.t. tot aansprakelijkheid deze moderne tijd (helaas) nodig.

Aansprakelijkheid
1. Indien enige aansprakelijkheid van Bekijkmehier.nl voor schade van Opdrachtgever zou komen vast te staan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de bepalingen is vastgelegd.
2. Bekijkmehier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
3. De aansprakelijkheid van Bekijkmehier.nl is steeds beperkt tot maximaal het betaalde bedrag van de opdracht danwel het bedrag waarop de door Bekijkmehier.nl afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Bekijkmehier.nl in verband met die verzekering draagt.
4. Bekijkmehier.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Stuur naar een vriend

E-mail de makelaar

Google